Har du spørgsmål? Ring i dag på

75 93 16 21

Info​

​Pris pr. måned kr. 179,-

Sommeridræt, juni - august pris pr. måned kr. 139,-

​​Hent et skema til træningscenteret eller hent inspiration til mange forskellige øvelser her.

​​Der sælges t-shirts, drikkedunke, redondobolde, samt træningselastikker på kontoret. 

​​Personligt armbånd til træningscenteret:

Armbåndet kan også betales med abonnement til 199 kr. pr. måned + kr. 299 i depositum.

Ovenstående giver også adgang til Idræt i dagtimernes øvrige aktiviteter.

Vigtig information

​Aflysninger

​​

Ændringer

Sommeridrætten starter 3. juni og løber frem til og med 30. august 2024. Det opdaterede program kan ses her på siden.

Kontoret i juni og august:

Åbent mandag-torsdag fra kl. 9.00-13.00.

Fredag er kontoret lukket - der kan dog hentes armbånd til fitness 9.00-11.30.​

Kontoret i juli:

Lukket alle dage 

Afløsere

​Gåhold d. 14/6 - Jane

Gåhold d. 24/6 - Dorte

Kalenderen

​§ 1. Hjemsted og grundlag

Fredericia Idrætsdaghøjskole er en selvejende institution med hjemsted i Fredericia Kommune.

Skolen er oprettet som daghøjskole og drives dermed i overenstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning på området.

Tilbuddet Idræt i dagtimerne er en fast bestanddel af skolens aktiviteter.

Fredericia Kommune godkender skolens vedtægter.

§ 2. Formål og virksomhed

Idrætsdaghøjskolens formål er at drive daghøjskolevirksomhed i henhold til Folkeoplysningsloven.

Formålet er således at etablere og drive idrætstilbud med sundhedsmæssigt, folkeoplysende og socialt sigte for alle borgere i Fredericia Kommune, som har mulighed for at benytte skolens tilbud.

Idrætsdaghøjskolen sigter endvidere mod løbende at bygge bro mellem sundhedssektoren og den frivillige idræt.

Der sigtes i de daglige tilbud på at styrke deltagernes personlige udvikling og dermed forbedre den enkeltes muligheder i henhold til samfundet i almindelighed.

Skolens overordnede pædagogiske ide bygger på det hele menneske, og den personlige tilgang vægtes derfor højt. Målet er at den enkelte deltager gennem idrætten vil få styrket selvtilliden og selvværdsfølelsen.

§ 3. Domicil

Fredericia Idrætsdaghøjskole er hjemmehørende i Fredericia idrætscenter.

Fredericia Idrætsdaghøjskole har her lejet sig ind i lokaler, hvorfra den daglige undervisning tilbydes.

§ 4. Bestyrelsens myndighed

Fredericia Idrætsdaghøjskoles øverste myndighed er bestyrelsen.

Bestyrelsen ansætter skolens leder til at varetage det daglige faglige og administrative ansvar.

§ 5. Bestyrelsens sammensætning

Bestyrelsen består af 5-6 medlemmer.

2 medlemmer udpeges af Fredericia byråd.

1 medlem udpeges af Fag- og Firma Sporten.

1 brugerrepræsentant udpeges af bestyrelsen

1 brugerrepræsentant vælges af brugerne på et årligt møde.

Der vælges en suppleant for hvert medlem.

Bestyrelsen kan ud over de 5 udpegede medlemmer vælge yderligere 1 medlem, der vælges for 1 år af gangen.

Derudover kan bestyrelsen tilforordne op til 3 yderligere fagfolk inden for Fredericia kommunes administration, pleje, sundhed, idræt, voksenservice og arbejdsmarkedsafdelingen. De tilforordnede har ikke stemmeret.

Bestyrelsen konstituerer sig ved det først kommende bestyrelsesmøde efter at byrådet har udpeget deres repræsentanter.

§ 6. Bestyrelsens opaver

Bestyrelsen fastsætter under henvisning til formålsparagraffen de overordnede retningslinier for skolens virke.

Bestyrelsen skal alene varetage skolens formål og interesser. Bestyrelsen skal sikre at skolen til enhver tid drives i overensstemmelse med de gældende love og regler på området.

Bestyrelsen har ansvaret for, at der tages de nødvendige initiativer og foranstaltninger under hensynstagen til lovgivningen, hvis skolens virksomhed skulle komme i fare for at skulle indstilles.

Bestyrelsens opgave er endvidere at sikre, at skolens midler alene kommer skolens undervisningsvirksomhed og projekter til gode.

Herudover sørger bestyrelsen for at der udarbejdes en årlig virksomhedsplan, at budgettet fastlægges efter forslag fra lederen, at regnskabet godkendes, og at vedtægterne ændres når der er behov herfor.

Bestyrelsen er ansvarlig for nedlæggelse eller opløsning af skolen hvis dette skønnes nødvendigt.

Bestyrelsen vælger en statsautoriseret revisor.

Ansættelse og afskedigelse af skolens leder og eventuelt skolens øvrige personale er bestyrelsens ansvar. Bestyrelsen kan bemyndige lederen til at ansætte og afskedige skolens øvrige personale.

§ 7. Bestyrelsens forretningsorden

Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpelt stemmeflertal.

Ved stemmelighed tæller formandens stemme dobbelt. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede.

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Skolens leder tilknyttes bestyrelsen som sekretær uden stemmeret.

Bestyrelsen holder møde mindst 4 gange årligt efter skriftlig indkaldelse med angivelse af dagsorden og med mindst 8 dages varsel, eller når et flertal i bestyrelsen anmoder herom.

Der udarbejdes efter hvert bestyrelsesmøde et referat der tilsendes bestyrelsen til eftersyn.

Referatet fremlægges til godkendelse ved det efterfølgende bestyrelsesmøde. I referatet skal det fremgå de enkelte medlemmers uenighed ved evt. stemmeafgivelser samt mindretallets redegørelse for sine synspunkter.

Evt. bestyrelsesmedlemmers inhabilitet i enkelte sager skal fremgå af referatet.

Bestyrelsen fastsætter selv forretningsordenen for eventuelle øvrige forhold og anliggender i bestyrelsesarbejdet.

§ 8. Daglig ledelse

Bestyrelsen ansætter og afskediger jf. § 7 skolens leder. Det er bestyrelsens ansvar, at lederen har de nødvendige kvalifikationer for at varetage skolens opgaver. Herunder at lederen har de nødvendige faglige og administrative forudsætninger.

Lederen har overfor bestyrelsen det faglige og administrative ansvar for tilrettelæggelse og afvikling af skolens aktiviteter.

Lederen skal udføre opgaven i overensstemmelse med gældende lov, institutionens vedtægter, retningslinjer udstedt af offentlige myndigheder, virksomhedsplanen og bestyrelsens beslutninger.

Lederen varetager den daglige ledelse. Bestyrelsen kan bemyndige lederen til at ansætte og afskedige skolens øvige personale.

§ 9. Tegningsret og hæftelse

Skolen tegnes af lederen i forening med bestyrelsens formand.

Bestyrelsen kan give fuldmagter til enkeltpersoner i bestyrelsen samt til lederen.

Institutionen hæfter for sine forpligtigelser alene med sin formue.

Bestyrelsens medlemmer hæfter ikke personligt for institutionens gæld og øvrige forpligtigelser.

§ 10. Regnskab

Virksomheden finansierer sin drift gennem tilskud ydet af det offentlige.

Endvidere opnås finansieringen gennem deltagerbetaling og øvrige deltagerindtægter samt gennem tilskud og gaver fra privatpersoner, organisationer, fonde, puljer m.v.

Idrætsdaghøjskolens regnskabsår er kalenderåret og løber således fra 1. januar til 31. december.

Inden udgangen af februar måned skal regnskabet fra det foregående år forelægges bestyrelsen til godkendelse.

Lederen fremlægger hvert år et budget og finanseringsforslag der tager udgangspunkt i virksomhedsplanen.

Bestyrelsen godkender budget og finansieringsforslag.

Der udarbejdes hvert kvartal budgetopfølgning og kvartårsregnskab der forelægges bestyrelsen.

Det godkendte regnskab samt status med revisionspåtegning skal indsendes til Fredericia Kommune.

§ 11. Vedtægtsændringer

Det er alene skolens bestyrelse der ved kvalificeret flertal kan træffe beslutning om vedtægtsændringer.

Vedtægtsændringer skal godkendes på to på hinanden følgende bestyrelsesmøder.

Vedtægtsændringer skal godkendes af Fredericia Kommune.

§ 12. Habilitet

Bestemmelserne i forvaltningsloven vedr. habilitet og tavshedspligt er gældende for bestyrelsens medlemmer, lederen og skolens øvrige personale.

§ 13. Institutionens opløsning

Til institutionens opløsning kræves et kvalificeret flertal i bestyrelsen i to på hinanden følgende møder med mindst 6 dages mellemrum for forslag om opløsning.

Foreningsidrætten og FFFIF kan til enhver tid udtræde af bestyrelsen med 1 års varsel. Fredericia byråd kan ligeledes udtræde af bestyrelsen med et års varsel i henhold til Fredericia kommunes regler herfor.

Brugerrepræsentanten samt de tilforordnede kan udtræde af bestyrelsen uden varsel.

Institutionen er da forpligtet til at foretage de i den anledning fornødne ændringer i vedtægterne.

I tilfælde af skolens ophør skal dennes formue, efter at en opgørelse af aktiver og passiver har fundets sted, anvendes til beslægtede formål efter Byrådets godkendelse.

Nærværende vedtægter er trådt i kraft fra den 16. februar 2015

har du spørgsmål?

Bliv ringet op

 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

​Vestre Ringvej 100, 7000 Fredericia

24  Telefon: 75 93 16 21

23  iid@iid7000.dk

CVR: 19476146

Læs Cookiedeklaration her

25  26

Kontortid: mandag til fredag kl. 9-14